Svar om skorstensmontage

Att tänka på

Regler och råd för installation av skorsten återfinns i Boverkets byggregler: PDF: BBR Regelsamling för byggande

CE-märkning eller typgodkännande?

Från den 1 juli 2013 måste alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard vara CE-märkta, enligt EU:s byggproduktförordning. Är en skorsten CE-märkt, som BIOMODUL är, finns det inga hinder för att den skall få installeras i Sverige.

Typgodkännande är ett nationellt system för att bedöma och verifiera byggprodukter. Typgodkännande får bara utfärdas om produkten inte omfattas av en harmoniserad standard.  Eftersom stålskorstenar omfattas av harmoniserande standarden SS EN 1856-1:2009 är frågan om typgodkännande för stålskorsten ej längre relevant.


Lämplig dimension?

Dimensionen anger diametern för innerröret. Vilken dimension Din skorsten behöver ha beror på flera olika saker. Till att börja med avgör vilken typ av eldstad och bränsle Du har. En öppen spis som brinner med mycket luftöverskott behöver stor diameter, medan en luckförsedd tät eldstad kräver mindre. Pellets kräver inte lika stor dimension som ved, dels därför att pelletskaminer allt som oftast är försedda med rökgasfläkt, dels därför att pellets innehåller mindre fukt än ved. Även längd på skorsten avgör dimensionen. En kort skorsten kräver större dimension.

Generellt sett är det lämpligt att använda sig av den dimension som eldstadens instruktioner föreslår. Också eldstadens anslutningsstos är anpassad för detta. Inte sällan går det dock att gå ner ett steg i dimension utan problem, i synnerhet om skorstenen är rak och relativt lång.


Dåligt drag?

Ett skorstensdrag (undertryck) beror på en mängd olika saker, bl.a. skorstenens höjd, dimension och dragning. I det fall problem uppstår är det oftast i eldningens initiala skede, innan skorstenen blivit varm. Upplever Du stora problem finns ett flertal lösningar på marknaden - tala med din närmaste återförsäljare!

Vad är tryckprovning och läckagemätning?

Vid besiktning av genomförd installation görs ofta en tryckprovning av skorstensfejaren. Tryckprovet utgår från det minsta skorstensdrag (undertryck) som behövs för att eldstaden ska fungera. Tryckprovning görs med ett särskilt mätinstrument.

Utöver tryckprovning kan skorstenfejaren också önska kontrollera tätheten i skorstenen Ett traditionellt sätt att testa detta har varit genom en s.k. provtryckning, i vilkenskorstenen täpps till upptill och rök drivs genom kanalen med hjälp av övertryck. Eftersom detta är en tämligen ovetenskaplig metod används den normalt endast för att ge en indikation på eventuellt läckage. En mer vetenskaplig metod är läckagemätning där det faktiska läckaget i skorstenen mäts. Eftersom BIOMODULs täthetsklass (N1) framgår i dess prestandadeklaration behövs dock ingen särskild läckagemätning göras i de fall skorstenen installerats enligt anvisning.

Hur hög måste skorstenen vara?

Boverket skriver följande i BBR 22:
  • 5:4253 Höjd
Skorstenar samt rök- och avgaskanaler ska ha en sådan höjd att risk för brand begränsas. Utformning ska göras med hänsyn till anslutna eldstäder och eldningsapparater samt bränsleslag. (BFS 2011:26).
  • Allmänt råd:
Skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60 kW bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen, om inte särskilda förhållanden föreligger. Vid val av skorstenshöjd bör hänsyn tas till bl.a. förhärskande vindriktning, brandfara vid fastbränsleeldning och risken för gnistspridning."

När det gäller fastbränsleeldning som kan orsaka gnistbildning och brand, så förekommer detta i praktiken endast vid ved och fliseldning och inte vid pelletsledning. Boverket nämner inget specifikt avståndskrav för pelletsskorstenar.

Även för skorstenar till vedeldade elstäder kan det ibland göras avsteg från grundregeln om 1 meter ovan taktäckning samtidigt som skorstenen når över nock.
  Skorstensfejarmästarnas branschorganisation har framarbetat en praxis som  i vissa fall möjliggör en skorsten som ej går över nocken. Tala med din återförsäljare  eller skorstensfejarmästare för rådfrågning om Du är osäker.

Avstånd till brännbart

Brännbart material i närheten av en eldstad och skorsten får ej överstiga 85 grader. Det är utifrån denna temperaturregel som avståndsrekommendationen sätts.

Rökgastemperaturerna skiljer sig mycket åt mellan pelletseldning och vedeldning. När man eldar pellets kommer man normalt inte över 250 grader. Vid vedeldning däremot kommer rökgastemperaturen upp till ca 450 grader. Detta gör att skorstenens yttermantel blir varmare vid vedeldning.

Med BIOMODUL stålskorsten skall Du placera skorstenen minst 50 mm från brännbart i ventilerade utrymmen (gäller vid 30 mm isolerade rör). I icke ventilerade genomföringar tas avståndet upp till 70 mm i kombination med montering av BIOMODULs särskilda genomföringsskydd.


Hel- och halvisolerat?

Vissa skorstensfabrikat benämner sina två isoleringstyper som "hel- och halvisolerat". Det finns dock inga lagkrav på användande av en viss tjocklek eller typ av isolering - det viktiga är prestandan. BIOMODUL finns i både 30 och 50 mm isolering, men i de allra flesta fall räcker 30 mm isolerade rör gott och väl. Det ger en nättare, snyggare och mer prisvärd lösning. Notera dock att i isolerade genomföringar används alltid 50 mm isolering genom montering av genomföringsskydd utanför det 30 mm isolerade röret.

Läs mer om BIOMODULs olika komponenter under menypunkten "Biomodul skorsten".


Vad gäller för takskydd?

När man monterar en skorsten skall även erforderligt  takskydd finnas på plats. Tala gärna med din skorstensfejarmästare kring vad som gäller.

En kort sammanfattning är; om fasadhöjden understiger 4 meter så kan lösa taksteg och glidskydd monteras. Över fyra meter monteras fast tak- och fasadstege. Överstiger skorstenen 1,20 meter ovanför taktäckningen skall det finnas stege och eventuellt plattform.